การบันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภท

บัญชีแยกประเภท หมายถึง รูปแบบซึ่งรวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ ต่อจากการบันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป

การจัดหมวดบัญชีและกำหนดเลขที่บัญชีแยกประเภท เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้ในการค้นหาภายหลัง จำแนกไว้ 5 หมวด ดังนี้

             1. หมวดสินทรัพย์

             2. หมวดหนี้สิน

             3. หมวดส่วนของเจ้าของ

             4. หมวดรายได้

             5. หมวดค่าใช้จ่าย

             การกำหนดเลขที่บัญชีแยกประเภท ปกติจะกำหนดเป็นเลข 2 หลัก ถ้ากิจการมีบัญชีแยกประเภทมาก อาจจะกำหนดให้มีเลขบัญชีมากกว่า 2 หลักก็ได้

          หลักการบันทึกการบัญชีแยกประเภท เมื่อได้บันทึกรายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไปแล้ว ให้ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการอ้างอิงถึงที่มาของรายการนั้น ทั้งในสมุดรายวันทั่วไปและบัญชีแยกประเภท

             ที่สมุดรายวันทั่วไป เขียนเลขที่บัญชีของบัญชีแยกประเภท เช่น บัญชีเงินสด ให้ใช้เลขที่ 1 ลงช่องเลขที่บัญชี ซึ่งแสดงว่ารายการนั้นได้ผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

             ที่บัญชีแยกประเภท เขียนหน้าของสมุดรายวันทั่วไปลงในช่องหน้าบัญชี โดยใช้อักษร ย่อว่า “ ร . ว ….” ตามด้วยเลขหน้าบัญชีเช่น ร . ว . 1

ศึกษาตัวอย่างแล้วทำแบบฝึกหัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: