การวิเคราะห์รายการค้า

          รายการค้า หมายถึง รายการที่เกิดขึ้นในทางการค้าที่ก่อให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสด จ่ายค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น

          การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง การพิจารณา รายการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อทราบว่ารายการค้านั้นมีผลที่ทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง

          หลักการวิเคราะห์รายการค้า การวิเคราะห์รายการค้าที่มีผลต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของนั้นจะต้องใช้หลักการวิเคราะห์รายการค้าดังนี้

               สินทรัพย์เพิ่ม ส่วนของเจ้าของเพิ่ม

               สินทรัพย์ลด ส่วนของเจ้าของลด

               สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม

               สินทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม

               สินทรัพย์ลด หนี้สินลด

          วิธีวิเคราะห์รายการค้า เพื่อบันทึกบัญชีด้านเดบิตและด้านเครดิต

                    ประเภทสินทรัพย์

สินทรัพย์เพิ่ม ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเดบิต

สินทรัพย์ลด ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ ด้านเครดิต

                    ประเภทหนี้สิน

หนี้สินเพิ่ม ให้บันทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเครดิต

หนี้สินลด ให้บันทึกบัญชีหนี้สิน ด้านเดบิต

                    ประเภทส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของเพิ่ม ( ทุน , รายได้ ) ให้บันทึกรายการ ด้านเครดิต

                  ส่วนของเจ้าของลด ( เงินถอน , ค่าใช้จ่าย ) ให้บันทึกรายการ ด้านเดบิต

ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างแล้วทำแบบฝึกหัด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: